Afghan
Adam khana charsey
Allah dey mal sha
Babulaley
Baya kadey barezi
Dusmal yeh raoro
Garzam darpasey
Ghara da laman
Meena woor dey zargiya
Nan shapa hollywood tha
Pa bismila qadam kida
Pa gudar ke shoor ma
Pa kabul jan bandey
Paroon na malumeda
Pasey warjak ka sara
Raza yaara raza
Sta da lasa srey
Za ba jaroo kom