Baryale Samade
Allah mubarak
Awo che da khakulo arzani
Da bagh bulbal dey janan
Da shamlo watan ta rasha
Dasey maloomege che yaare
Karey dey singar
Mata janan owaya rubai
Pa maza maza
Raza janana